Siit leiad vastused küsimustele, mida seniste terviseprofiili nõustamiste käigus on küsitud. 

KÜSIMUSKuidas alustada THP koostamist?

Eelkohtumisel aitavad TAI/SKA/MK tervisedendajad kaardistada KOV-i vajadusi

KÜSIMUS: Kui kaua on e-keskkond profiili koostamiseks avatud?

Hooaeg kestab 1. septembrist 1. juunini. Selle ajaakna sees tuleks koostada tervise- ja heaoluprofiil. Tegevuskava saab koostada ka peale hooaja lõppu.

KÜSIMUSMillal seatakse eesmärgid ja ootused THP koostamisel?

Avakohtumisele kaasatakse otsustajad (arendusjuht, abivallavanem), kus arutatakse läbi KOV-i vajadused (kas hakkavad koostama üldist arengukava või valdkondlikku)

KÜSIMUS: Kes peaksid kuuluma meeskonda?

Meeskond oleneb valdkondadest, mida planeeritakse analüüsida THP koostamisel (tervisedendus, turvalisus, sotsiaal, haridus jne)

KÜSIMUS:Kuidas käib profiili koostamine (meeskonnatöö ja valdkondade jaotus)?

Soovitame planeerida THP koostamise protsessi algusest kuni lõpuni (4-6 kuud), vähemalt 2 koordinaatorit + valdkondade eest vastutajad (saab kaasata e-keskkonna väliselt spetsialiste, kuid kogutud info eest võiks olla kindel vastutaja)

KÜSIMUSKuidas saan ligipääsud e-keskkonda?

KOV-i profiili avab TAI haldur ja sealt edasi saavad peakasutajad (kes võiksid olla ühtlasi projekti koordinaatorid) saata kutseid nõustajatele

KÜSIMUSMIllised on indikaatorid?

Indikaatorite loendi leiab kodulehe struktuuripuus

KÜSIMUSMillise otsusega kinnitatakse dokument?
Profiil kinnitatakse volikogu otsusega, kuid ei pea olema kindlasti märgitud e-keskkonnas (saab sulgeda profiili ja vajadusel taasavada pisimuudatuste tegemiseks; profiili ei saa uuesti avada peale hooaja lõppemist, siis tuleb dokument pdf failina välja printida)

KÜSIMUS: Kui me peame kirjeldama mingit teenust ja seda meil siin koha peal ei ole, kuna tegemist on väikese omavalitsusega, kas siis kirjeldame piirkonna teenusepakkujat?

  • Kui peate kirjeldama teenust, mida Teil kohapeal ei ole, siis kirjeldage, kuidas ja kus on vastav teenus Teie OV elanikele kättesaadav ning kuidas ja kus OV elanikud seda kasutavad. Lisaks võite mõelda ja kirjeldada, kas Teie OV teeb midagi, et seda mujal tarbitavat teenust oma OV elanikele võimalikult lihtsalt kättesaadavaks teha (nt korraldab transporti vms). Kindlasti tasub analüüsimisel selliste punktide juures mõelda, kas selline teenuse kättesaadavus on jätkusuutlik ja OV elanike tervist toetav või oleks vaja seda muuta.

KÜSIMUS: Millega arvestada tegevuskava koostamisel?

  • 1) Kindlasti jälgige seda, et oleks olemas konkreetne seos profiili ja tegevuskava vahel - st et tegevuskavas seatud eesmärkidega lahendate küsimusi, mis profiili analüüsi põhjal teie vallas problemaatiliseks osutusid (nt näitajad, mis on kehvemad Eesti keskmisega võrreldes; või teie enda hinnang, et mõni teenus vms toimib praeguse seisuga kehvasti ning vajaks edasi arendamist). Ehk teiste sõnadega - tegevuskava peab põhinema profiili leidudel. Loogika on siis lühidalt selline - profiili indikaatorid annavad teile mingid arvnäitajad/kirjeldava teksti, seda te siis analüüsite ja tuvastate probleemid ning vajadused. Nende probleemide lahendamiseks seate endale eesmärgid ning eesmärkide saavutamiseks panete paika tegevused.
  • 2) Kindlasti võib kasutada struktuuri: üldeesmärk-otsesed eesmärgid-meetmed-tegevused (seega oleks enamus allpoolnimetatud tegevusi tõesti pigem meetmed ning vajaks täpsustamist). Pooldan lähenemist, et tegevused võimalikult konkreetselt kirja panna - sellega saate näidata, et olete teemad põhjalikult läbi mõelnud ning omate tõesti selget ettekujutust, mida teha tahate. Samas soovitan tegevuskava piisavalt fokuseerida - st. et tegelete tõesti valla jaoks kõige olulisemate probleemidega. Muidu võib tekkida olukord, kus tehakse palju erinevaid tegevusi, mille tõttu vahendite jaotus on killustatud ning märkimisväärsete tulemuste saavutamine keerukas.
  • 3) Kuna olete otsustanud tegevuskava üles ehitada indikaatorite valdkondade kaupa, siis võiksite igas valdkonnas ka eesmärgi sõnastada (praegu on eesmärgina nimetatud teema/indikaatorite valdkond). Eesmärgi sõnastamisel võiksite jälgida, et see oleks piisavalt spetsiifiline, mõõdetav, ajaliselt määratletud (mis ajaks tahate saavutada), reaalselt saavutatav ja asjakohane (st vastaks vajadustele).
  • 4) Soovitav on iga eesmärgi juurde kirjutada ka indikaator - st kuidas te seda eesmärgi saavutamist mõõdate. Nt praeguse üldeesmärgi puhul - kuidas te mõõdate, et valla inimeste eluiga ja tervena elatud eluaastad on pikenenud? Siin saaks nt märkida, mis on valla inimeste praegune eeldatav eluiga ja kuhu te tahate jõuda - st. panete paika indikaatori baasväärtuse (praeguse eeldatava eluea) ja sihtväärtuse (eeldatav eluiga, mille saavutamisele tahate panustada). Indikaatorite määratlemisel jälgige ka seda, et teil oleks olemas infoallikad - st kust te selle mõõdetava info võtate (nt kuidas te teate, milline see eeldatav eluiga siis on?). Infoallikateks võivad olla uuringud, küsitlused, mingid väljaanded/trükised, andmebaasid vms.
  • 5) Üldise eesmärgi ja otseste eesmärkide peamine vahe on see, et otsesed eesmärgid (ehk siis antud juhul igale indikaatori valdkonnale seatud eesmärgid) peate te oma tegevuskavaga 100% saavutama; üldisele eesmärgile peate ainult panustama kuna see ongi kaugem ja ambitsioonikam teema.
  • 6) Märkige ka kindlasti ära, mitmeks aastaks tegevuskava ette on nähtud.

 

 

Täiendavate küsimustega saab pöörduda Tervise Arengu Instituudi poole aadressil heaoluprofiil@tai.ee 

MÄRKSÕNAD: tervis tervisedendus tervise edendamine paikkond KOV kohalik omavalitsus maavalitsus terviseprofiilstatistika tegevuskava juhend